Miestna agenda 21 – program pre udržateľné mestá

Trenčín 21 je inšpirovaný aj dokumentom Miestna agenda 21 a úzko súvisí s trvalo-udržateľným rozvojom na miestnej úrovni.

Program udržateľného rozvoja, tzv. Agenda 21, bol prijatý na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro v roku 1992. Agenda 21 znamená “rozvojový program pre 21. storočie“, ktorý „stojí“ na troch pilieroch: EKONOMICKÝ (ekonomická prosperita), ENVIRONMENTÁLNY (kvalitné životné prostredie) a SOCIÁLNY (spoločenský a kultúrny rozmer). Program Agenda 21 by sa mal vypracovávať a uplatňovať na viacerých úrovniach – medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej.

Miestna Agenda 21 (MA 21) je určená pre miestnu úroveň – mestá a dediny. V kapitole 28 Agendy 21 sa píše: “Všetky miestne orgány by mali vstúpiť do dialógu s občanmi, miestnymi organizáciami a súkromnými podnikateľmi a prijať “Miestnu Agendu 21″. Na základe konzultácií a vytváraní konsenzu by sa mali miestne orgány od miestnych občianskych, komunálnych, obchodných a priemyselných organizácií učiť a získavať informácie, potrebné pre prípravu najlepších stratégií…”.

Uplatňovanie MA 21 je dlhodobý, tvorivý proces a vychádza zo zásady partnerského vzťahu samosprávy a občanov, ale aj ďalších zainteresovaných skupín: občianske združenia, podnikatelia, školy… Snahou je postupovať pri uplatňovaní MA 21 krok za krokom, využívať viac zručnosti ako zdroje, menej spotrebúvať materiály a viac prihliadať na životné prostredie a kvalitu života.

Kľúčovú úlohu v celom procese uplatňovania MA 21 zohráva miestna samospráva – bez je aktívnej práce a podpory je predpoklad úspešnosti procesu MA 21 minimálny.

Súvisiace dokumenty:

Komentáre