Hlasovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 2006 – 2010

[pdf href=”http://www.trencin21.sk/dokumenty/hlasovanie_poslancov_2006_2010.xls.pdf”]V priloženej tabuľke[/pdf] ponúkam prehľad niektorých hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva v rokoch 2006 – 2010, ktoré boli a sú pre mňa niečím pozoruhodné. Výber tém (a tomu prislúchajúcich hlasovaní) by samozrejme mohol byť širší. Mojou ambíciou je ale hlavne upozorniť čitateľov a voličov, občanov Trenčína, že si kedykoľvek môžu nájsť na webovej stránke mesta Trenčín, ako ich poslanci hlasujú o tom ktorom bode rokovania Mestského zastupiteľstva.

Hlasovania nájdete na www.trencin.sk v kapitole Samospráva mesta Trenčín – Mestské zastupiteľstvo - Zápisnice z rokovaní MsZ a Výpisy hlasovaní poslancov MsZ.

Príklad č. 1 – znemožnenie vystúpenia zástupcom petičného výboru na rokovaní MsZ
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 28. 2. 2008 sa jednalo o prerokovanie petícií, ktoré boli Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne doručené k prerokovaniu. Jednou z nich bola neskôr úspešná petícia občanov proti zámeru zastavať zelené plochy a parčíky na sídlisku Noviny, navyše v nesúlade s platným Územným plánom mesta Trenčín. Súčasťou prerokovávania podobných materiálov by v slušnej spoločnosti mala byť aj možnosť vystúpenia zástupcom petičného výboru.

Poslanec Ing. Krátky to aj navrhol, Mestské zastupiteľstvo ale väčšinou hlasov proti NEDOVOLILO občanom mesta vystúpiť a vysvetliť, prečo riešia svoje problémy formou Petície. Viac na webovej stránke mesta

Príklad č. 2 – hlasovanie o výpožičke a prevádzke krytej plavárne súkromnej firme
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 26. 6. 2008 sa prerokovával návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní objektu Mestskej krytej plavárne. A to vopred určenej firme, bez akejkoľvek snahy ani náznaku snahy o verejnú súťaž, z ktorej by možno vyšla víťazne iná, možno aj šikovnejšia firma. Preto píšem šikovnejšia, lebo napriek tomu, že na prevádzku plavárne mesto Trenčín pravidelne prideľuje nemalé dotácie, súčasný prevádzkovateľ krytej plavárne nedokázal udržať v budove nájomníkov, poskytujúcich návštevníkom plavárne služby. Navyše je podľa informácií v tlači aj dlžníkom na sociálnom poistení…

Ako hlasovali poslanci o tomto netransparentnom zapožičaní mestského majetku, zistíte v priloženej tabuľke. Viac na webovej stránke mesta.

Príklad č. 3 – Predaj pozemku parkoviska na nám. sv. Anny
Na rokovaní MsZ 26. 6. 2008 sa tiež zrodil príklad, ako sú poslanci informovaní o tom, o čom hlasujú. Predložený bol návrh na predaj mestského pozemku na námestí sv. Anny, parc. č. 1050 o výmere 1092 m2 kupujúcemu za účelom výstavby polyfunkčného objektu. Napriek tomu, že predmetná parcela je v platnom Územnom pláne mesta Trenčín funkčne určená na zelenú plochu, na park! Ako je možné, že sa tento bod vôbec dostal na rokovanie MsZ? Ako je možné, že úradníci mesta platení za stráženie územného plánu Trenčína toto dovolili?

Predaj pozemku na účely nesúladné s územným plánom poslanci bez problémov a veľkou väčšinou schválili… Viac na webovej stránke mesta.

Príklad č. 4 – Vyhlásenie miestneho referenda o umiestnení AuParku
21. 5. 2009 poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne rokovali o termíne uskutočnenia referenda o umiestnení AuParku. Napriek navrhnutým alternatívam – zlúčiť konanie referenda s pripravovanými voľbami do Európskeho parlamentu alebo do VÚC – nakoniec odhlasovali termín najnevýhodnejší, prázdninový. Ako za tento návrh poslanci hlasovali, je patrné z priloženej tabuľky. Túto tému rozoberáme aj na www.cea.sk a na tejto stránke pri téme AuPark vo viacerých článkoch. Viac tiež na webovej stránke mesta.

Príklad 5 – vyjadrenie MsZ v Trenčíne k referendu o Auparku
Na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 15. júla 2009 sa prerokovávalo uznesenie MsZ k výsledkom referenda o umiestnení AuParku.

Pre občanov zaujímavý bod na rokovanie priniesol poslanec Mgr. Pavlík – navrhol totiž (podobne ako naša organizácia Centrum environmentálnych aktivít ešte pred uskutočnením referenda), aby bol výsledok referenda (92% NIE Auparku v diskutovanom priestore) akceptovaný bez ohľadu na volebnú/referendovú účasť. Konkrétne žiadal uznesenie o referende rozšíriť o bod ,,Napriek neplatnosti referenda sa mesto bude riadiť názorom občanov vyjadreným v referende“. Ako prítomní poslanci hlasovali menovite o tomto návrhu, je opäť patrné z priloženej tabuľky.

Výsledkom hlasovania je – návrh nebol schválený. Poslanci, hlasujúci proti tomuto návrhu, tým ignorovali názor 92% Občanov s veľkým O (rozumej občanov, ktorí sa zúčastnili na referende a ktorým teda určite nebolo a nie je jedno, kde AuPark bude stáť), alebo v absolútnom vyjadrení – názor 4517 občanov – voličov.

Túto tému rozoberáme aj na www.cea.sk a na www.trencianskeforum.sk pri téme AuPark vo viacerých článkoch. Viac tiež na webovej stránke mesta.

Príklad 6 - Súborné stanovisko ku Konceptu Územného plánu mesta Trenčín
Na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 27. mája 2010 poslanci (veľkou väčšinou hlasov) zobrali na vedomie Súborné stanovisko ku Konceptu Územného plánu sídelného útvaru mesta Trenčín, pozostávajúce z Textovej časti a Vyhodnotenia pripomienok, napriek tomu, že mnohé pripomienky občanov ani štátnych inštitúcií neboli v Stanovisku zohľadnené. Viac sa téme venujeme na www.trencianskeforum.sk pri téme Územný plán. Rozprava poslancov k téme je aj na webovej stránke mesta.

Podobne by sa dali pohľadať ďalšie hlasovania poslancov MsZ v Trenčíne napríklad k uzneseniam:

  • zmena územného plánu kvôli Trenčianskej riviére a kvôli výstavbe na pozemku s ginkom
  • súhlas s výstavbou 13-podlažného objektu nad KS Dlhé Hony
  • predaj tenisového areálu na sídlisku Noviny

atď.

[pdf href=”http://www.trencin21.sk/dokumenty/hlasovanie_poslancov_2006_2010.xls.pdf”]Vybrané hlasovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 2006 – 2010.pdf[/pdf]

[Hlasov: 1    Priemer: 1/5]
Hlasovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 2006 – 2010 - redakcia priemerné hodnotenie 1/5 - 1 x hodnotené

Súvisiace témy:

Komentáre