Čas na pripomienkovanie nového územného plánu Trenčína sa kráti

Centrum environmentálnych aktivít ponúka Trenčanom pomoc pri podaní pripomienky k navrhovanému územnému plánu. Pripomína, že posledným dňom, kedy je možné pripomienku na špeciálnom formulári odovzdať v podateľni mesta, je 14. október 2011.

Návrh nového územného plánu je od 5. septembra k nahliadnutiu v Centre rozvoja mesta na Útvare životného prostredia, dopravy a územného plánovania na Farskej ulici. Čas vymedzený na jeho pripomienkovanie končí už 14. októbra 2011. Pre bežného človeka pritom vôbec nie je ľahké sa v spleti farieb, značiek a čísiel zorientovať…

Územný plán je strategický rozvojový dokument, ktorý na desaťročia ovplyvní životy nás všetkých. Určuje funkciu územia, navrhuje dopravné riešenia, stanovuje regulatívy, dáva odpovede na otázky ako napr.: Bude možné v parčíku na „našej“ ulici postaviť obytné domy? Pribudne sem nejaká výrobná prevádzka? Vyrastú na nábreží objekty s polyfunkciou?

Záujemcovia nájdu návrh nového územného plánu s grafickou i textovou časťou na webovej stránke mesta Trenčín www.trencin.sk pod bannerom Návrh územného plánu. Ďalšia možnosť je osobne navštíviť Útvar architektúry a územného plánovania a „dešifrovať“ kompletnú dokumentáciu s pomocou úradníkov.

Ak má občan k navrhovanému územnému plánu nejaké výhrady, treba vyplniť špeciálny formulár (meno, adresa, lokalita, ktorej sa pripomienka týka a text pripomienky). Formulár sa dá stiahnuť z internetu (červený klikací odkaz „Formulár pre podanie pripomienky“ dole na stránke úvodného textu „Návrh úzmeného plánu mesta Trenčín). Vyplnenie formulára je jednoduché a nezaberie viac ako 5-10 minút. Špeciálny formulár treba odovzdať v podateľni Mestského úradu do 14. októbra 2011.

Trenčanom, ktorých zaujíma osud zelených verejných priestorov v meste (nábrežie, Brezina, parčíky…), ponúka Centrum environmentálnych aktivít Trenčín (CEA, cea@changenet.sk) možnosť konzultácie v priestoroch kancelárie na Mierovom nám. č. 29 (po predchádzajúcej dohode). Na požiadanie je záujemcom možné zaslať pripomienky k návrhu územného plánu, ktoré predkladá Centrum environmentálnych aktivít.

Centrum environmentálnych aktivít konštatuje, že čas na pripomienkovanie je príliš krátky vzhľadom na fakt, že september bol predsa len ešte časom dovoleniek, brigád v zahraničí a náporu súvisiaceho so začiatkom školského roka v mnohých rodinách. CEA sa preto rozhodla požiadať Mesto Trenčín o predĺženie doby na pripomienkovanie aspoň o mesiac, t.j. do 14. novembra 2011.

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Súvisiace témy:

Komentáre