Návrh na zámenu pozemkov

 

Mestský úrad Trenčín
kancelária primátora,
911 01 Trenčín

Vec:  Návrh na zámenu pozemkov.

Na základe oznámenia na úradnej tabuli mesta Trenčín vo veci zámeru vypožičať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a a následne zameniť nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.8. písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. Vám predkladáme tento návrh :

Z poverenia výboru MsO SRZ Trenčín Vám predkladáme návrh na zámenu pozemkov v súvislosti s našim predloženým projektom na vybudovanie „Oddychovo- relaxačného areálu“ v záplavovom území na ľavej strane Váhu  pred haťou Trenčianske Biskupice.

 

Pozemky navrhnuté k zámene

a)  Pozemky vo vlastníctve MsO SRZ Trenčín, ktoré sa nachádzajú v areáli priemyselného parku Záblatie a sú vedené pod parcelnými číslami:

818/84  –  vo výmere  2298m2

818/85 –   vo výmere  2000m2

818/86  –  vo výmere  4027 m2

Na parcele 818/85  je vecné bremeno: povinnosť strpieť uloženie inžinierskych sietí v prospech SPP distribúcia a.s. Mlynské Nivy Bratislava. ( prípojka plynu pre priemyselný park )

Znaleckým posudkom č.3/2012 Ing. Evy Nohálovej zo dňa 16.1.2012  bola stanovená všeobecná hodnota  nehnuteľností  a stavieb podľa vyhlášky MS SR č. 492 / 2004 Z.z. A 257/2010 Z.z.
na sumu:  291 538 Eur.

 

b) Pozemky vo vlastníctve mesta Trenčín:

Parcela 1691/1 o výmere 52 207mnachádzajúca sa v záplavovom území rieky Váh v katastri Trenčianske Biskupice.

Hodnota pozemku zatiaľ nebola stanovená.

 

c) Zámena sa uskutoční bez finančného vyrovnania.

Zámena nadobudne platnosť podpísaním zámennej zmluvy, ktorej návrh predloží MsO SRZ Trenčín.

 

Zámer zámeny nehnuteľného majetku

Zámenou  navrhnutých pozemkov, by mesto Trenčín získalo pozemky v priemyslenom parku Záblatie, ktoré môže využiť pri jednaní s potenciálnymi investormi a tým aktívne napomáhať tvorbe pracovných príležitostí v Trenčíne, naopak pre MsO SRZ Trenčín sú z podstaty jeho zamerania  dôležité pobrežné pozemky zabezpečujúce neobmedzený prístup k rieke Váh pre rekreáciu, oddych a výkon rybárskeho práva.

Slovenský rybársky zväz  MsO SRZ Trenčín sa zaväzuje, že na parcele 1691/1 vybuduje verejnú Oddychovo-relaxačnú zónu prírodného charakteru podľa projektu predloženého mestu 10.5.2012.

Hlavné ciele projektu  „Oddychovo – relaxačnej zóny“

  • zachovať prístup do tohto územia pre všetkých (peší, cyklisti, rybári, ľudia so psami, …)
  • zachovať prírodný charakter tohto územia s pôvodnými druhmi rastlín, drevín a živočíchov
  • celý areál udržovať jednoduchým  prírodným spôsobom (kosenie, mulčovanie, regulácia náletu, poprípade výsadbou vhodných typov drevín).
  • perspektívne v súlade s možnosťami vytvoriť v tomto území 1 až 2 vodné plochy s hĺbkou cca 1m s vodným biotopom Stredného Považia, ktoré by toto územie doplnili.
    – Následne k tomuto biotopu vytvoriť náučný chodník.
    – Tieto vodné plochy by v prípade priaznivých klimatických podmienok v zime slúžili ako prírodné klzisko a v lete, ako prírodné kúpalisko.
  • Ďalšie funkcie tohto územia dopĺňať na základe nápadov občanov v súlade so zachovaním charakteru tohto územia a územným plánom.

 

Odôvodnenie

Slovenský rybársky zväz MsO Trenčín predložil svoj zámer využitia záplavového územia na Novinách. Prírodný  areál sa nachádza v záplavovom území rieky Váh, ktorá je rybársky revír č. 2-4430-1-1, ktorý má pridelený naša organizácia k správe a je to celoslovenský rybársky revír.

Toto územie je potrebné k výkonu správy prideleného rybárskeho revíru a dodržiavaniu všetkých  povinností, ktoré nám pri správe tohto revíru zo zákona 139/2002 Z.z.  a vykonávacej vyhlášky vyplývajú.

Náš zámer je v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín.

Realizovaním zámeru MsO SRZ Trenčín sa uvedené územie zatraktívni a poskytne možnosť oddychu a relaxu pre všetkých obyvateľov ako aj návštevníkov mesta Trenčín bez obmedzení. Zároveň sa zachová prírodný charakter tohto územia ako nadregionálneho biokoridoru rieky Váh a v  širšej súvislosti je pokračovaním chráneného územia Natura 2000 a území Európskeho významu.

V Trenčíne dňa 30. januára 2013

Komisia MsO SRZ Trenčín poverená riešením tejto záležitosti:

Ľubomír Klas predseda MsO SRZ    
Anton Beták  člen  MsO SRZ
Zdeno Šťastný člen MsO SRZ

Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Trenčín
Legionárska ul. 88, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Súvisiace témy:

Komentáre