Chceme areál pre všetkých Trenčanov, nie pre pár golfistov

Materiál pre poslancov Trenčína

Nemyslíme si, že golfové ihrisko je jediná možnosť, ako zveľadiť areál pri stavidlách a preto chceme upozorniť na tento verejný priestor a spoločne nájsť jeho najlepšie využitie pre všetkých Trenčanov.

areál pri Váhu pre všetkých Trenčanov

Chceme areál pre všetkých Trenčanov, nie pre pár golfistov
foto:Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia Trenčín

Predstavenie nášho projektu, podaného na mesto Trenčín 10. 5. 2012.

 

Mestský úrad Trenčín
911 01 Trenčín

Vec: Projekt Oddychovo-relaxačnej zóny na ľavej strane Váhu pri stavidlách.

 

Ciele projektu   „Oddychovo – relaxačnej zóny“

 • zachovať prístup do tohto územia pre všetkých (peší, cyklisti, rybári, ľudia so psíkmi, …)
 • zachovať prírodný charakter tohto územia s pôvodnými druhmi rastlín, drevín a živočíchov
 • celý areál udržovať jednoduchým prírodným spôsobom (kosenie, mulčovanie, regulácia náletu, poprípade výsadbou vhodných typov drevín)
 • perspektívne v súlade s možnosťami vytvoriť v tomto území 1 až 2 vodné plochy s hĺbkou cca 1m s vodným biotopom Stredného Považia, ktoré by toto územie doplnili. Následne k tomuto biotopu  vytvoriť náučný chodník.
 • Tieto vodné plochy by v prípade priaznivých klimatických podmienok v zime mohli slúžiť ako prírodné klzisko a v lete ako prírodné kúpalisko.
 • Ďalšie funkcie tohto územia plánujeme dopĺňať na základe nápadov občanov v súlade so zachovaním charakteru tohto územia. Napr.
 • zriadenie prírodných lavičiek z masívneho dreva na posedenie
 • vytvorenie miest na rodinné pikniky
 • v zadnej časti územia urobiť štrkové cyklocestičky pre deti (na spôsob dopravného ihriska so základnými značkami ako daj prednosť v jazde, stop, hlavná cesta, prechod pre chodcov… Tieto vytvoriť z prírodných materiálov, aby boli jasné a zábavné zároveň. Možnosť osloviť umelecké školy, rezbárske školy..
 • toto územie (vzhľadom na jeho dostupnosť a rozlohu) v spolupráci s základnými školami  využívať na usporiadanie branných súťaží.

Ako podobné príklady našej práce v Trenčíne uvádzame starostlivosť o revír Jazierko Skalka na Ostrove a rybársku pretekársku dráhu na pravej strane Váhu od Zamaroviec po železničný most v dĺžke 1700 m.

 

Realizácia projektu

Projekt, keďže je to projekt pre všetkých,  navrhujeme realizovať ako spoločný projekt mesta Trenčín a SRZ MsO Trenčín.

Čo očakávame  od mesta Trenčín ako vlastníka pozemku:

 • dlhodobý povedzme 30 ročný prenájom tohto areálu za minimálnu cenu pre MsO SRZ
 • vlastníkom pozemku stále ostane mesto Trenčín
 • administratívnu pomoc mesta pri vybavovaní úprav územia
  • napr. pri požiadaní – zabezpečenie povolenia na výrub náletu v období vegetačného kľudu
  • vybavenie povolenia na vytvorenie vodnej plochy (príjem za štrk by bol príjmom mesta)
 • pomoc mesta pri odvoze odpadu z daného územia na náklady mesta (tak, ako doteraz)
 • pomoc pri zabezpečení bezpečnosti tohto územia častejšou návštevou mestskou políciou (areál sa nachádza na území mesta)
 • pomoc s činnosťami, ktoré má mesto bežne pokryté pre iné činnosti

 

Etapy projektu

I. etapa – rok 2012 – 2013 - základná úprava územia a príprava na pravidelnú údržbu

 • vyčistenie územia
 • základné mulčovanie územia, ktoré sa niekoľko rokov nekosilo
 • príprava plôch na ľahšiu údržbu, napr. balvany, pne – ich zakopanie, resp. odstránenie prekážok, ktoré bránia efektívnej údržbe územia
 • príprava a posúdenie, ktoré porasty, pne, polomy by bolo vhodné v období vegetačného kľudu odstrániť
 • premyslenie a príprava zámeru na vytvorenie menšej nepravidelnej vodnej plochy.
 • jún /júl – 2. mulčovanie/pokosenie územia
 • postupné zlepšovanie dostupnosti územia z hrádze – doplnenie miernych nábehov, schodíkov nadväzujúcich na vychodené chodníčky
 • informovanie verejnosti o zámere dotvoriť územie na oddychovo – relaxačnú zónu a následný prieskum očakávaní, čo by bolo vhodné do územia doplniť pri zachovaní prírodného charakteru

II. etapa – rok 2014-2015 – prvotné dotváranie územia

 • základná údržba územia – udržovanie čistoty a 2x ročne pokosenie, údržba zelene
 • doplnenie menších masívnych lavičiek z guľatiny na vytypované miesta (k pekným kríkom, pod stromy, …)
 • v prípade vytvorenia vodnej plochy dotváranie vodného biotopu a jeho okolia – viď príloha
  • plynulý prístup k vode
  • lavičky okolo vody z kmeňov stromov
  • postupné nasadenie vodných rastlín typických pre biotop stredného Považia
  • postupné vysadenie drobných rýb typických pre stojaté vody biotopu stredného Považia
  • náučný chodníček okolo vody

III. etapa – rok 2016 a ďalej – postupné dotváranie územia

 • základná údržba územia – udržovanie čistoty a 2x ročne pokosenie a údržba zelene
 • dolaďovanie stability vodnej plochy
 • dopĺňanie ďalších funkcií do tohto územia na základe nápadov občanov v súlade so zachovaním prírodného charakteru tohto územia a aj našich možností, napr.
 • doplnenie ďalších prírodných lavičiek z masívneho dreva na posedenie
 • vytvorenie miest na rodinné pikniky
 • v zadnej časti územia urobiť štrkové cyklocestičky pre deti

 

Veríme, že náš projekt bude úspešný a dlhodobo prospešný všetkým občanom a návštevníkom mesta Trenčín – mesta na Váhu.

V Trenčíne dňa 8. mája 2012

Komisia MsO SRZ Trenčín poverená riešením tejto záležitosti:

Ľubomír Klas predseda MsO SRZ    
Anton Beták  člen  MsO SRZ
Zdeno Šťastný člen MsO SRZ

Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Trenčín
Legionárska ul. 88, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Chronológia udalostí, resp. kroky ktoré sme ako SRZ Trenčín vo veci podnikli:

 • 30. 3. 2012 –  Klub Lúč – predstavenie projektu Golfového areálu firmou Hoss Corp a.s.
 • 27. 4. 2012 – Zaslanie nesúhlasu primátorovi mesta Trenčín. To, že areál bude nedostupný verejnosti počas prevádzky sa nám nepáčilo. Písomne sme teda vyjadrili náš nesúhlas a adresovali ho primátorovi mesta.
 • 28. 4. 2012 –  upratanie a vyčistenie areálu, mulčovanie 5 ha mestského pozemku  v cene 345,60 €
 • 10. 5. 2012 – podali sme na mesto Trenčín vlastný projekt  na údržbu tohto areálu
 • júl 2012 – stretnutie na mestskom úrade  za účasti primátora mesta, architektov mesta, spoločnosti Hoss Corp a.s. , SRZ Trenčín, zástupca stavebného úradu
 • august 2012 – stretnutie zástupcov SRZ Trenčín a  zástupcu Hoss Corp a.s. priamo na mieste za účelom hľadania prijateľného kompromisu
 • 9. 10. 2012 – vzhľadom k nerealizovaniu ďalších dohodnutých stretnutí zo zástupcami mesta Trenčín oslovenie médií za účelom objektívneho informovania širokej verejnosti

 

Ďalšie informácie a linky na web stránky:

buduce-gofole-ihrisko

28. 4. 2012 Čerstvo uprataný areál nás úplne očaril. Toto miesto má svoju dušu.
Práve takéto pohľady by sme chceli ponechať dostupné všetkým Trenčanom a nie pár golfistom.

Súvisiace články:

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Súvisiace témy:

Komentáre