Stanovisko CEA k k predloženej dokumentácii výstavby AUPARK-u

Stanovisko Centra environmentálnych aktivít Trenčín k predloženej dokumentácii výstavby AUPARK-u Trenčín podľa z. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

 

Vec: Stanovisko k zámeru AUPARK Trenčín, vypracovanému podľa z. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Požadujeme touto cestou, aby posudzujúci orgán určil navrhovateľovi predloženého zámeru AUPARK Trenčín povinnosť absolvovať celý, neskrátený proces posudzovania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, s povinnosťou vypracovať správu o hodnotení a zorganizovať verejné prerokovanie tejto správy.

Našu požiadavku zdôvodňujeme najmä vysokým záujmom verejnosti o umiestnenie riešenej stavby a o samotné stavebné riešenie stavby – hlavným cieľom EIA je nakoniec podľa zákona práve zapojenie verejnosti.

Okrem toho je dôležité podrobnejšie a detailnejšie preskúmať nasledovné vplyvy na životné prostredie nasledovné fakty:

  • územie je už dnes mimoriadne zaťažené dopravou (hluk, exhaláty, dopravná situácia), pričom AuPark situáciu ešte zhorší – v predloženom zámere sú predpokladané intenzity dopravy podhodnotené, vrátane predpokladanej statickej dopravy – je vysoko pravdepodobné, že v špičke prevádzky AuParku bude nedostatok parkovacích miest;
  • mimoriadna (a nedostatočne v zámere opísaná) bude záťažou pre životné prostredie samotná stavba;
  • navrhuje sa presmerovanie dopravy cez štvrť rodinných domov a výrazné zvýšenie intenzity dopravy (opäť bez dostatočného preskúmania na životné prostredie dotknutých obyvateľov mesta);
  • stavba zaberie posledné zelené územie v najužšom centre mesta.

Je zrejmé, že vyššie uvedené problémy budú znamenať výraznejšie vplyvy, ako uvádza predložený zámer, a preto je potrebné ich podronejšie preskúmať a konzultovať s verejnosťou.

S pozdravom
Mgr. Richard Medal
štatutár Centra environmentálnych aktivít

Na vedomie: Obvodný úrad životného prostredia Trenčín

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Súvisiace témy:
Centrum environmentálnych aktivít Trenčín

Centrum environmentálnych aktivít (CEA) vzniklo v roku 1994 ako mimovládna, nezisková organizácia, združujúca ľudí so záujmom o životné prostredie a o zvyšovanie kvality života v Trenčíne a v regióne Bielych Karpát.

Komentáre