Súbor Pripomienok ku Konceptu Územného plánu sídelného útvaru Trenčín

Pripomienky Centra environmentálnych aktivít boli predložené na Útvar architektúry a územného plánovania 15. júla 2009.

Žiadame, aby bol každý nižšie uvedený samostatný bod chápaný ako samostatná Pripomienka.

V súvislosti s petičnou akciou Neberte nám Brezinu sa ako organizácia pripájame k požiadavkám petície, konkrétne pripomienkami 1 – 3:

Pripomienka č. 1:
Žiadame zachovať Brezinu ako lesopark v súčasnej rozlohe, v súčasných hraniciach (202,15ha k 31. decembru 2007), v súčasnom stave.

Pripomienka č. 2:
Žiadame vyčleniť (aj v súlade s §10 zákona NR SR č. 226/2005 o lesoch) za hranicami lesoparku Brezina zónu 50 metrov bez možnosti zastavania akoukoľvek zástavbou.

Vytvorenie „nárazníkovej“ zóny zdôvodňujeme potrebou zabezpečenia nemennosti hranice a stavu lesoparku, vzhľadom na možnosť ohrozenia stavieb v bezprostrednej blízkosti lesného porastu.

Pripomienka č. 3:
Žiadame zachovať stávajúcu verejnú zeleň a všetky súčasné zelené plochy vo vlastníctve mesta, ktoré nie sú evidované v tejto kategórii, prekategorizovať na verejnú zeleň (v zmysle podkladu, predloženého mestu Trenčín zo strany pracovníkov občianskeho združenia Pre Prírodu).

Pripomienka č. 4:
Nesúhlasíme s ďalším oklieštením Parku M. R. Štefánika vytvorením tzv. Parkovej ulice. V centre mesta neustále ubúda zelene – a predložený Koncept ÚPN SÚ tento fakt nerieši, naopak prehlbuje.

Pripomienka č. 5:
Požadujeme vyčleniť v centre mesta (v UO 07 – Centrum a 08 – Predmostie) doteraz chýbajúce zelené plochy aj so zastúpením drevín, s vodnými prvkami a s možnosťami hier (detské ihrisko, detský kútik) pre spríjemnenie a oddych mamičiek s deťmi, návštevníkov Trenčína… Takáto vhodná plocha (parčík/parčíky) priamo v centre mesta jednoznačne chýba.

Pripomienka č. 6:
Upozorňujeme – pri popise „nových“ plôch plánovanej verejnej zelene v mestskej časti Centrum sa popisujú EXISTUJÚCE plochy zelene, možno v súčasnosti zaradené do inej funkčnej kategórie. Nejedná sa teda o faktické rozšírenie zelene, opak je pravdou.

Pripomienka č. 7:
V kapitole F.3.4. – Návrh rozvoja zelene v meste sa píše – citujem: „zvýšenie podielu zelených plôch v územiach s vysokou hustotou osídlenia, hlavne v centre mesta“. Tento zámer sa neodzrkadľuje v samotnom Koncepte ÚPN SÚ – práve naopak – niektoré stávajúce zelené plochy v centre mesta sú určené na zástavbu. Žiadame odstrániť z textovej časti tento rozpor.

Pripomienka č. 8:
Na významnej časti Ostrova treba zachovať jeho prírodný ráz, slúžiaci extenzívnej športovo-rekreačnej funkcii, vrátane zachovania prírodne trávnatej pláže (na mieste konania Splanekoru).

Pripomienka č. 9:
Plánovaná výstavba na „novom“ ľavobrežnom nábreží znamená svojou hmotovo-priestorovou štruktúrou zhoršenie kvality životného prostredia pre väčšinu občanov Trenčína. Jednak likvidáciou pobrežnej vegetácie a po druhé faktom zastavania príjemného prírodného dopravného koridoru (zároveň súčasnej vážskej cyklomagistrály) pre peších a cyklistov.

Aj z hľadiska dopravnej obslužnosti centra mesta považujeme výstavbu nových, priamo v centre situovaných bytových domov (rádovo v počte stoviek nových b. j.) nielen za nerozumné, ale aj za neakceptovateľné.

Zároveň považujeme výstavbu na nábreží v rozpore so zachovaním biokoridorov v zmysle ÚSES. Navrhujeme preto zachovanie prírodného charakteru nábrežia zaradením predmetného územia napríklad do funkcie „extenzívna verejná zeleň s vyšším zastúpením zariadení najmä nekomerčného zariadenia“.

Pripomienka č. 10:
V zmysle predchádzajúcej pripomienky žiadame prehodnotiť formu zámeru „priviesť mesto k rieke“ a odmietnuť plány zastavania územia bezprostredne pri rieke Váh po celom jeho toku cez mesto – Váh vrátane brehových porastov a porastov na nive vodného toku je nadregionálnym biokoridorom. Plne preto podporujeme pripomienky v kapitole F.7. Pod číslami B-1(1. Variant) a B-1(2), B-2(1), B-2(2) a ďalej B-66 až B-69 v 1. variante a B-52 až B-55 v 2. variante.

Pripomienka č. 11:
Pripájame sa týmto k predmetu petičnej akcie občanov za zachovanie ihriska na Stromovej ulici v Biskupiciach, Trenčín, protestujeme proti zámeru bytovej výstavby formou HBV na ploche ihriska v Biskupiciach a požadujeme zachovanie tejto plochy pre funkciu rekreačnú a športovú.

Pripomienka č. 12:
Na Námestí Sv. Anny žiadame súčasnú plochu parkoviska so zámerom funkcie „nešpecifikované komerčné vybavenie“ a so zámerom výstavby polyfunkčného objektu zmeniť na plochu rozširujúcu pešiu zónu s parkovou úpravou (tak, ako bolo zamýšľané v doteraz platnom územnom pláne).

Pripomienka č. 13:
V priestore pri kine Hviezda, medzi ulicami Kniežaťa Pribinu a Palackého, na mieste navrhnutom na výstavbu AUPARK-u, žiadame zmeniť plochu na rozšírenie pešej zóny s parkovou úpravou, príp. prízemnou občianskou vybavenosťou. Z už doteraz verejne prezentovaných dôvodov – zachovanie zelene, ochrana životného prostredia, enormné dopravné zaťaženie v prípade stavby aj  prevádzky AUPARK-u, z hľadiska architektonického a pamiatkárskeho.

Pripomienka č. 14:
Žiadame prehodnotiť zámer intenzifikácie plôch jestvujúcich obytných súborov v meste (Juh, Soblahovská, Sihote, Noviny…) – a to jednotlivo vo všetkých v predloženom Koncepte ÚPN SÚ popísaných prípadoch. Tieto nezastavané plochy nie je správne považovať za rezervné –  všetky tieto sídliská vrátane siete komunikácií, inžinierskych sietí boli pri svojom vzniku naplánované na daný počet obyvateľov. Ich zahusťovanie či intenzifikácia by bola na úkor zelene, na úkor dopravnej obslužnosti, obecne na úkor kvality životného prostredia a životného priestoru súčasných obyvateľov.

PRÍKLADOM môžu byť napríklad lokality:

  • pozdĺž celej ulice Soblahovská medzi súčasnými domami HBV
  • na ploche parčíku medzi ulicami Palárikova a Jána Zemana
  • na Žilinskej ulici
  • a v mnohých ďalších jednotlivých prípadoch.

Vo všetkých  týchto prípadoch žiadame tieto nezastavané plochy zakresliť a definovať ako plochy zelene (funkčné využitie UZ 01). Minimálne v prípadoch, kde je možné v mierke spracovania ÚPN SÚ vytvoriť samostatný blok. V ostatných prípadoch žiadame tieto plochy definovať a jednoznačne v územnom pláne popísať ako stabilizované bloky, v ktorých je akákoľvek ďalšia zástavba nemožná.

Pripomienka č. 15:
Nesúhlasíme s funkčným zaradením časti lesoparku Brezina do funkcie „extenzívna verejná zeleň s vyšším zastúpením zariadení najmä nekomerčného zariadenia“ a žiadame zachovať plne ako lesopark, z dôvodu zachovania funkcií zelene, zachovania biokoridorov a stavu biodiverzity minimálne v plnom súčasnom rozsahu.

Pripomienka č. 16:
Taktiež nesúhlasíme ani s výhľadovým koridorom cestnej obslužnej komunikácie v pokračovaní prístupovej cesty k hotelu Brezina s vyústením do Saratovskej ul. – z dôvodov rovnakých ako pri predchádzajúcej pripomienke.

Pripomienka č. 17:
Vo všetkých prípadoch kontaktu obytného územia a výrobného územia žiadame po život komplikujúcich skúsenostiach obyvateľov sídliska Pod Sokolice a Pred poľom s prevádzkou Kovohutí: všetky tieto kontakty riešiť dostatočným pásom ochrannej zelene alebo zmenou funkcie výrobného územia na územie nevýrobné, aby sa vytvoril dostatočný odstup obytného územia od potenciálne znečisťujúcich prevádzok.

Pripomienka č. 18:
Rovnako neprípustné je pre kvalitu života v Trenčíne „susedstvo“ obytnej zóny a hlučných športovo-rekreačných areálov – príkladom môže byť umiestnenie motokrosovej dráhy pri stavidlách, čo obťažuje už teraz obyvateľov priľahlých obytných zón nadmerným hlukom.

Pripomienka č. 19:
Medzi verejnoprospešné stavby sú zaradené aj objekty, ktorých verejnoprospešnosť je síce obhájiteľná, ale nie do úrovne vyvlastňovania pozemkov pod tieto stavby. V Koncepte sa uvažuje v zmysle verejnoprospešnosti aj o kategórii komerčných zariadení, čo už je v zásadnom rozpore aj s platnou legislatívou.

Žiadame prehodnotiť zoznam verejnoprospešných stavieb (nesúhlasíme napríklad so zaradením parkovísk, tržnice, lanovky na hrad, ako aj niektorých komunikácií)  a žiadame pri zozname všetkých jednotlivých VPS uviesť ich plánovanú lokalizáciu v súlade so stavebným zákonom.

Pripomienka č. 20:
Ani výhľadovo (tj. v horizonte roku 2030) nie je možné súhlasiť s likvidáciou akéhokoľvek vodného zdroja (priamo v rozpore s princípmi TUR, popísanými v kapitole F.1.) – konkrétne nesúhlasíme so zámerom vybudovania multifunkčného športového areálu s futbalovým štadiónom na mieste vodného zdroja Soblahovská.

Pripomienka č. 21:
Na viacerých miestach v popise MČ 09 – Biskupice sa uvádza zlý názov ulice Nové hrudy – správne má byť Nové Prúdy.

Pripomienka č. 22:
K riešeniu cyklistickej dopravy v meste – žiadame do návrhu zakomponovať všetky pripomienky spracovateľa Generelu cyklistickej dopravy.

Pripomienka č. 23:
Pripomíname už niekoľkokrát diskutované a logické prepojenie na Ostrov pri Zimnom štadióne (pre peších a cyklistov) cez objekt VE a prosíme zváženie jeho zapracovania do ÚPN SÚ.

Pripomienka č. 24:
Plne podporujeme zámer rozšírenia pešej zóny pozdĺž Legionárskej ulice a uprednostňujeme alternatívu jej rozšírenia až po hlavný vchod do fakultnej nemocnice.

Pripomienka č. 25:
V prospech pešej dopravy žiadame uprednostňovať koridory pre peších v úrovni ciest a motorovú dopravu riešiť podúrovňovými podjazdmi (konkrétne napríklad na križovatke pod mostom pri Štatistickom úrade).

Pripomienka č. 26:
Železničný most žiadame (podľa pôvodných zámerov prezentovaných v súvislosti s modernizáciou železničnej trate a výstavbou nového železničného mostu cez Váh) vyčleniť výhradne pre pešiu a cyklistickú dopravu.

 

Drvivá väčšina vyššie uvedených pripomienok je plne v súlade s princípmi TUR, popísanými v kapitole F.1. – citujem napr.:

  • „zlepšovať kvalitu života obyvateľov mesta“
  • „zachovávať vitalitu a rozmanitosť prírodného a kultúrneho bohatstva mesta“
  • „zotrvávať v hraniciach únosnosti územia“.

Predkladáme tieto naše pripomienky v dobrej viere, že budú akceptované a aj vďaka tomu sa podarí zosúladiť nový územný plán mesta Trenčín s týmito deklarovanými princípmi trvalo udržateľného rozvoja (života).

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Súvisiace témy:

Komentáre