VIA IURIS: Mesto Trenčín si svojvoľne ohýba infozákon

V stredu 23. apríla 2014 opäť rozhodoval Krajský súd v Trenčíne v spore medzi Centrom environmentálnych aktivít (CEA) a Mestom Trenčín o sprístupnenie Správy z právneho auditu.

CEA zastupuje v súdnom konaní spolupracujúca advokátka VIA IURIS Eva Kováčechová.

Základné informácie o spore:

Občianske združenie Centrum environmentálnych aktivít (CEA) z Trenčína požiadalo ešte v roku 2011 mesto Trenčín o poskytnutie informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Išlo o Správu z právneho auditu. Vtedy Mesto požadovanú informáciu nesprístupnilo s odôvodnením, že by tým porušilo ochranu duševného vlastníctva v zmysle autorského zákona. Združenie  CEA zastúpené Evou Kováčechovou sa proti rozhodnutiu mesta bránilo na súde, pričom namietalo, že správu z právneho auditu nemožno považovať za predmet autorského práva, a teda neexistujú dôvody, pre ktoré by mesto mohlo nesprístupniť požadovanú informáciu. Súd žalobe vyhovel a zrušil obe rozhodnutia mesta z dôvodu, že toto nepredložilo súdu kompletný spisový materiál.

Žalovaný – mesto Trenčín – teda rozhodoval o infožiadosti opätovne. Vo februári 2013 mesto Trenčín začalo tvrdiť, že zo žiadosti CEA o informáciu nie je zrejmé, akú informáciu vlastne žiada a žiadalo, aby CEA konkretizovalo, o ktoré informácie zo správy má záujem. Hoci CEA potvrdila, že žiada sprístupniť celú správu,  mesto ju neposkytlo ani nevydalo rozhodnutie o jej nesprístupnení. Na odvolanie CEA proti fiktívnemu rozhodnutiu mesto odpovedalo listom, podľa ktorého žiadateľ (CEA) nedoplnil svoju žiadosť, a preto informáciu nesprístupnilo a žiadosť odložilo záznamom v spise. CEA preto podalo druhú žalobu, o ktorej 24. apríla konal Krajský súd v Trenčíne.

Súd v plnom rozsahu vyhovel žalobe a zrušil rozhodnutie – oznámenie žalovaného a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Navyše, súd tiež prikázal mestu Trenčín, aby žalobcovi sprístupnilo požadovanú „Správu z právneho auditu“, ktorú vypracovala spoločnosť GARANT PARTNER legal, s.r.o.

Súd v rozsudku konštatoval viacero skutočnosti:

  • celý dokument – v tomto prípade Správa z právneho auditu – môže byť považovaný za informáciu, ktorú je nevyhnutné sprístupniť na základe zákona o informáciách,
  • hoci Mesto tvrdilo, že mu zo žiadosti o informáciu nebolo zrejmé, o akú informáciu sa jedná, súd mal za preukázané, že toto tvrdenie bolo účelové a nepodložené, a teda že mesto vedelo bez akýchkoľvek pochybností identifikovať, akú informáciu CEA žiada,
  • súd tiež neakceptoval tvrdenie mesta, že Správa z právneho auditu je autorským dielom a súd konštatoval, že to tak nie je.

Rozhodnutie súdu ešte nie je právoplatné, keďže žalovaný – mesto Trenčín sa chce voči rozsudku odvolať. Napriek tomu však ide o prelomové rozhodnutie najmä v tej časti, v ktorej súd uložil mestu Trenčín povinnosť sprístupniť Správu o právnom audite.

CEA Trenčín bezprostredne po zverejnení výsledku súdu 24.4.2014 zaslalo primátorovi Mesta Trenčín Mgr. Richardovi Rybníčkovi výzvu, aby rešpektoval rozhodnutie Krajského súdu a sprístupnil správu o právnom audite. CEA tiež vyzvalo poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, aby sa zaoberali nezákonnými postupmi mesta v tejto veci, ako aj plytvaním prostriedkov z rozpočtu mesta na právne služby a súdne trovy a aby prijali účinné opatrenia vedúce k zverejneniu správy o právnom audite a uzavretiu tejto kauzy. Celý text Výzvy. Primátor Rybníček ani nikto z poslancov na Výzvu CEA doteraz nezareagovali.

Z konania mesta Trenčín, ktoré od septembra 2011 odmieta sprístupniť Správu o právnom audite zaplatenú z verejných prostriedkov, jednoznačne vyplýva, že mesto hľadá a uvádza nezmyselné dôvody len preto, aby sa Správa o právnom audite nedostala do rúk verejnosti.“  (Eva Kováčechová, právna zástupkyňa CEA)

VIA IURIS Mesto Trenčín si svojvoľne ohýba infozákon

Súd v plnom rozsahu vyhovel žalobe a zrušil rozhodnutie

VIA IURIS je občianske združenie, ktoré od roku 1993 pomáha ľuďom obhajovať svoje práva a zúčastňovať sa rozhodovaní o veciach verejných. Prispieva k tomu, aby štátne orgány konali zodpovedne a zúčastňuje sa na reforme slovenského súdnictva; www.zadobruvolbu.sk.

[Hlasov: 1    Priemer: 4/5]
VIA IURIS: Mesto Trenčín si svojvoľne ohýba infozákon - Redakcia trencin21.sk priemerné hodnotenie 4/5 - 1 x hodnotené

Súvisiace témy:

Komentáre