Stanovisko Občianskeho združenia Pre Prírodu k zámeru výstavby golfového areálu pri Novinách

Naše občianske združenie sa počas svojho 15 ročného pôsobenia v regióne stredného Považia snažilo a snaží vymedziť ako organizácia, ktorá pôsobí v maximálne možnej miere konštruktívne a pozitívne.

Aj preto sú našimi hlavnými aktivitami ekovýchova, propagácia prírodného prostredia, odborné poradenstvo, no najmä praktická ochrana prírodného prostredia formou dobrovoľných brigád a ochranárskych táborov. Tieto aktivity neobišli ani mesto Trenčín, v ktorom po celý čas sídlime. Okrem opakovaných brigád na záchranu vzácnych orchideí (za sídliskom Juh a neďaleko Opatovej), poniklecov (Trubárka nad Kubricou), každoročných prenosov žiab v rámci akcie „ŽABIE TAXI“, budovania liahnísk pre obojživelníky, sme pre mesto Trenčín bezplatne vypracovali niektoré podklady (vrstvy zelene) v rámci návrhu novej Územno-plánovacej dokumentácie či poskytli odborníkov pre posúdenie ekologicky najvhodnejšieho variantu juhovýchodného obchvatu mesta.

Žiaľ, „vďaka“ spravovaniu mesta Trenčín jeho minulým vedením, sme sa museli venovať aj ochrane životného prostredia formou protestu a odporu, ktorá je síce v masovokomunikačných prostriedkoch obľúbená, no nami nepreferovaná. Energiu sme takto „míňali“ na snahu o záchranu vzácneho ginka dvojlaločného, či zabezpečenie doterajšej rozlohy a charakteru lesoparku Brezina.

S príchodom nového vedenia mesta sme predpokladali, že v tomto priestore budeme realizovať opäť už len „konštruktívne“ aktivity venované ochrane prírodného prostredia a skvalitneniu životného prostredia obyvateľov mesta („Prírodný park pri Váhu“). Uznesenie mestského zastupiteľstva ohľadom predaja pozemkov určených na výstavbu golfového areálu nás však núti vydať nasledujúce stanovisko:

S výstavbou golfového areálu na predmetnej lokalite v inundácii Váhu nesúhlasíme a protestujeme proti uzneseniu mestského zastupiteľstva z 8.2.2013 o výpožičke pozemkov k tomuto účelu.

Naše stanovisko vydávame na základe presvedčenia, že golfové ihrisko v danej lokalite obmedzuje možnosti realizovania voľnočasových aktivít výraznej väčšiny obyvateľov Trenčína. Situovanie golfového ihriska v bezprostrednej blízkosti centra mesta je síce z hľadiska investora atraktívne, no z hľadiska života obyvateľov mesta značne obmedzujúce. V priestore inundácie Váhu je potrebné zachovať v prvom rade jeho ekostabilizačnú a protipovodňovú funkciu. Aktivity, ktoré v tomto území môžu prebiehať musia byť v prvom rade v súlade s touto funkciou, no zároveň vzhľadom na svoju polohu v centrálnej časti mesta, by nemali obmedzovať širokú verejnosť.

Na základe uvedeného považujeme za potrebné ponechať inundácii Váhu prírodný charakter, ktorý môže nadobúdať miestami (alebo v celom rozsahu) charakter verejnej zelene. V takomto priestore je možné rátať s doplnením jeho funkcie len o jednoduché doplnkové služby (ihriská, oddychové miesta), ktoré budú určené širokej verejnosti.

Z poslednej doby nám nie je známy prípad, pri ktorom by došlo k vybudovaniu a otvoreniu golfového ihriska v centrálnej časti mesta. Okolie Trenčína ponúka podľa nás viaceré možnosti na vybudovanie golfového areálu, ktorý bude v dostatočnom dosahu pre obyvateľov a návštevníkov Trenčína a zároveň ich nebude obmedzovať pri inom spôsobe relaxácie.

Členovia o.z. Pre Prírodu, preprirodu@gmail.com.

List bol 20.2.2013 zaslaný na vedomie primátorovi mesta Trenčín.

[Hlasov: 0    Priemer: 0/5]

Súvisiace témy:
o.z. Pre Prírodu

Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a stredného Považia.

Komentáre